Czynności

Czynności notarialne

Dokumenty sporządzone przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz Greta Wiśniewska czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Usługi notarialne są na ogół dokonywane przez notariusza w kancelarii notarialnej, natomiast poza kancelarią, mogą być dokonywane czynności notarialne jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz sporządza dokumenty w języku polskim. Przy czynnościach dokonywanych z osobami nie znającymi języka polskiego niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, między innymi: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy o dożywocie, umowy spółek umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe (zobowiązujące), umowy ustanowienia służebności: przesyłu, osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
 • sporządza poświadczenia, w tym poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie nabycia spadku, przy czym należy zwrócić uwagę, iż akt poświadczenia dziedziczenia notariusz może sporządzić, w przypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami i możliwości zgromadzenia się wszystkich żyjących spadkobierców,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; sporządza europejskie poświadczenie spadkowe, protokoły wydania, sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego, europejskie poświadczenie spadkowe jest dokumentem potwierdzającym nabycie praw do spadku w krajach Unii Europejskiej,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170),
 • sporządza akty korporacyjne, spisuje protokoły (m. in. zgromadzenia wspólników sp. z o.o., zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.