Notarialna umowa najmu okazjonalnego Gdańsk

Umowa najmu okazjonalnego Gdańsk to szansa na bezpieczny wynajem lokalu i jasne zasady współpracy między jej stronami. Jest to szczególny rodzaj umowy, który został wprowadzony w celu zwiększenia ochrony praw właścicieli nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkaniowe. Charakteryzuje się ona dodatkowymi zabezpieczeniami dla wynajmującego, co ma ułatwić ewentualne odzyskanie nieruchomości w przypadku, gdyby najemca nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, np. nie płacił czynszu. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku nieruchomości, klienci mogą złożyć w tutejszej kancelarii oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego – notariusz Gdańsk

Dzisiaj najem okazjonalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dzięki z góry ustalonym zasadom oraz zabezpieczeniu każdej ze stron. Poprzez połączenie wiedzy prawnej ze zrozumieniem specyfiki dzisiejszego rynku wynajmu, kancelaria notarialna świadczy usługi związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji wynajmu lokali, w szczególności sporządza akty notarialne obejmujące oświadczenia Najemcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku opróżnienia lokalu po wygaśnięciu umowy najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny notariusz Gdańsk – niezbędne wsparcie prawne

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać takie elementy jak:

  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: Najemca składa notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co w praktyce oznacza, że w przypadku nieopłacania czynszu lub innych naruszeń warunków umowy, wynajmujący może szybciej i łatwiej odzyskać nieruchomość.
  • Określenie stron umowy: W umowie muszą być jasno wskazane dane wynajmującego (właściciela nieruchomości) oraz najemcy (osoby wynajmującej nieruchomość).
  • Przedmiot najmu: Dokładne określenie nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu, wraz z adresem i opisem (np. metraż, liczba pokoi, wyposażenie).
  • Czas trwania umowy: Umowa najmu okazjonalnego zazwyczaj jest zawierana na określony czas, który powinien być wyraźnie określony w dokumencie.
  • Warunki finansowe: Wysokość czynszu, terminy płatności, informacje o ewentualnych kaucjach czy opłatach dodatkowych (np. media).
  • Klauzula rozwiązania umowy: Warunki, na jakich umowa może być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, w tym wymogi dotyczące wypowiedzenia.
  • Podpis: Umowa musi być podpisana przez obie strony, a oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią celem wskazania niezbędnych dokumentów i załączników niezbędnych do zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Notarialna umowa najmu Gdańsk – bezpieczny najem i zabezpieczenie prawne każdej ze stron transakcji.

Zachęcamy też do wizyty na stronie: notariusz Gdańsk i poznania pełnego zakresu świadczonych przez nas usług.